Edició 2023

  31 de desembre | 10:54
  Plaça Nova | Plaça Nova, Torelló