Aviso legal

1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’adquisició de l’entrada per al Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló suposa l’acceptació de les següents condicions generals d’ús, ofertes per la Fundació Festival Cinema de Muntanya amb CIF: G-64330533, domiciliada al carrer Anselm Clavé 5, 3er-2a de Torelló.

MOLT IMPORTANT: a més de les presents condicions generals, s’aplicaran les normes específiques en aplicació dels protocols per a prevenció de contagis per Covid-19, per a l’entrada i permanència en els recintes de el festival. Trobaràs aquestes condicions específiques al final d’aquest text, a continuació de les condicions generals.

Una vegada adquirida, l’entrada no serà canviada ni serà reemborsat l’import. En cas d’anul·lació total de l’esdeveniment, l’Organització es compromet a retornar l’import de l’entrada, però no el cost de distribució que els canals de venda puguin aplicar a el preu de la mateixa.

L’Organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment, o suspendre o alterar qualsevol de les activitats i actuacions proposades en el cartell.

L’Organització es reserva el dret d’admissió, segons la legislació vigent.

L’Organització no es fa responsable de les entrades que no siguin adquirides en els punts de venda oficials. L’admissió queda supeditada a el fet de disposar de l’entrada completa i en bones condicions. Tota entrada danyada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’Organització a impedir al seu portador l’accés al recinte, així com a prendre les mesures legals pertinents contra el titular de la mateixa, que assumeix tota responsabilitat en cas que aquesta es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada.

No es podran modificar les dades dels assistents facilitades durant el procés de compra. L’organització realitzarà la validació de l’entrada mitjançant la confrontació d’una llista de adquirents en cada punt d’entrada a les activitats de festival, segons correspongui. L’entrada no serà lliurada al personal responsable del control d’accessos, com a mesura de prevenció de contagis per Covid-19, però sí que pot ser exigida la seva exhibició als efectes de comprovació que la persona portadora és la legítima titular de l’entrada. No es permetrà l’accés al festival a tota persona amb una entrada que ja hagi estat prèviament validada o adquirida fora dels canals oficials.

En el moment d’entrar al recinte, el públic pot ser registrat segons la llei, no permetent-se, en cap cas, l’entrada de menjar (en cas de necessitat s’ha de presentar un justificant mèdic que ho acrediti), beguda i objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent. Per accedir amb càmeres d’ús professional serà obligatori comptar amb una acreditació del departament de premsa del Festival.

El públic assistent podrà aparèixer DE MANERA INCIDENTAL * en imatges preses per diferents mitjans de comunicació, l’Organització, tercers autoritzats per aquesta o qualsevol artista per a la posterior difusió, consentint expressament un ús promocional i / o comercial de les imatges captades. L’assistència a l’esdeveniment suposa l’acceptació i que es faci ús, de forma gratuïta i sense cap contraprestació, de la seva veu, imatge i nom en retransmissions televisives, radiofòniques o xarxes socials, en directe o en diferit, en vídeo, en fotografies o en qualsevol altre mitjà o suport present o futur.

* S’entén per presa incidental d’imatges d’una persona tota gravació d’imatges d’una persona realitzada amb motiu de l’enregistrament d’imatges de grup, paisatges i altres similars que, incloguin la imatge d’una o més persones, que apareguin de manera aleatòria i no predeterminat amb motiu de documentar esdeveniments o informar sobre esdeveniments d’actualitat, sense que el propòsit de la gravació sigui la fixació de la imatge de la persona o persones que hi apareixen, de manera que, eventualment, aquesta persona o persones poden ser recognoscibles en funció de com sigui la seva imatge fixada.

La venda i despatx a menors d’edat de begudes alcohòliques durant el festival està totalment prohibida, així com el seu consum, de manera que no es despatxaran begudes alcohòliques a menors d’edat. Igualment es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a menors d’edat. Tot menor que sigui trobat consumint begudes alcohòliques dins el recinte serà posat sota el control dels seus pares o tutors. Si aquests no poguessin fer-se càrrec del menor, o així ho reclamessin per no trobar-se en el recinte, el menor serà expulsat del recinte prèvia posada en coneixement de les autoritats competents o seguint les instruccions dels seus pares o tutors, segons correspongui. En el procés d’expulsió, el menor estarà sota la responsabilitat de l’organització del festival fins que un adult pugui fer-se’n càrrec o fins que sigui posat sota la responsabilitat de les autoritats.

L’Organització de l’esdeveniment podrà denegar l’accés o bé expulsar del recinte a qui desatengui les indicacions del personal de l’Organització i de Seguretat i a qui provoqui una situació de risc per a si mateix o per a les altres persones assistents a l’esdeveniment: manifestant actituds violentes, portant drogues o mostrant símptomes d’haver-les consumit, trobant-se en estat d’intoxicació aparent o potencial, dificultant el desenvolupament normal de l’esdeveniment, introduint-se en espais d’accés restringit per l’Organització, etc. Responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys materials.

El públic assistent reconeix i accepta que l’Organització ostenta i és titular de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i qualsevol altre, inclosos els d’imatge, derivats, directament o indirectament, de les representacions artístiques que tinguin lloc amb motiu de la celebració del Festival, sense limitació territorial ni temporal, i sense cap altra limitació més que les disposades en la Llei de Propietat Intel·lectual vigent.

Tot intent d’estafa, violació, sostracció, robatori, així com els danys a la propietat personal causats directa o indirectament a l’Organització o empleats de la mateixa autoritzen a aquesta a emprendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants.

La possessió d’aquesta entrada no atorga el dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting, revenda o de promoció (inclosos els concursos, regals i / o sortejos). L’incompliment d’aquest punt, sense autorització expressa i fefaent de l’Organització, obligarà a l’anunciant i / o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalització equivalent a mil vegades el preu de l’entrada més cara de l’esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix, queda anul·lada la llicència incorporada a la present.

La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment per causes de força major, en cap cas donaran lloc a la devolució de l’import de l’entrada. Les males condicions climatològiques i els canvis horaris no donen dret a la devolució d’import de l’entrada.

L’Organització es reserva la facultat de modificar les presents Condicions Generals prèvia publicació de les mateixes per aquest mateix mitjà, i és responsabilitat de l’Usuari la seva deguda lectura en el moment de cada accés i / o utilització.

Qualsevol reclamació s’haurà d’acompanyar obligatòriament amb la presentació d’aquesta entrada.

1.1 CONDICIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER COVID-19

Les condicions d’accés i permanència al recinte estan supeditades a la normativa vigent en matèria sanitària per prevenir els contagis per COVID-19 i poden patir modificacions en funció de l’aprovació de noves normes que modifiquin les condicions vigents durant l’adquisició de l’entrada.

L’organització proporcionarà informació exhaustiva sobre accessos, circulació, evacuació i normes de comportament durant l’esdeveniment a través del seu web, xarxes socials y mitjans electrònics proporcionats per la persona compradora. Es recomana que les persones que hagin d’assistir a l’esdeveniment estiguin atentes a totes aquestes comunicacions. En qualsevol cas, al recinte hi haurà elements informatius, amb idèntic contingut, en relació als deures d’obligat compliment per part de les persones assistents mentre romanguin en el recinte.

Per a major seguretat, tant seva com de la resta de persones que assisteixen a l’esdeveniment, la persona que adquireix una entrada dona exprés consentiment per rebre avisos de l’organització pels mitjans electrònics facilitats pel/a comprador/a. Aquest/a rebrà la mateixa protecció de dades proporcionada per a les dades utilitzades en l’adquisició de l’entrada (veure política de dades en aquest mateix document, punt 2)

És el deure de tota persona posseïdora d’una entrada seguir les normes generals previstes per a la ciutadania per prevenir contagis. Tota persona contagiada està obligada a no acudir a l’esdeveniment. L’incompliment d’aquest deure derivar en responsabilitats penals per atemptat contra la salut pública.

En cas d’adquirir entrades per a un grup de persones, la persona que les adquireix està obligada a comunicar a TOTES les persones per a les quals adquireix les entrades els deures relatius a la prevenció de contagis per Covid-19 que es recullen en aquest apartat. Totes les persones assistents estan obligades a complir aquestes normes.

Únicament es permetrà l’agrupació de persones sense distanciament social entre elles quan puguin acreditar que conviuen en el mateix domicili. Igualment, en aquest cas, l’organització pot imposar l’agrupament o la separació de persones convivents si considera que així pot garantir millor la seguretat general del públic.

L’organització podrà impedir l’entrada o la permanència al recinte a tota persona contagiada o amb símptomes compatibles amb la Covid-19 i estarà obligada a activar els protocols que corresponguin per alertar les autoritats sanitàries, per tal que determinin les accions que s’hagin d’executar. En aquest sentit, la persona assistent que estigui en aquestes circumstàncies haurà de sotmetre’s a les instruccions de l’organització fins que l’autoritat pública competent prengui les decisions que corresponguin.

És obligatori seguir les normes de comportament i aquelles que estableixi l’organització per prevenir contagis per Covid-19. Aquestes normes són aplicables des que la persona accedeix als punts de control d’accés i fins que abandona el recinte. L’incompliment greu de les normes pot comportar l’expulsió del recinte de la persona infractora, amb pèrdua de qualsevol dret a devolució del preu pagat, i sense prejudici que el seu comportament pugui ser notificat a les autoritats competents en cas que sigui constitutiu d’una infracció administrativa o un delicte.

2. PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE COOKIES

Els efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, els CLIENTS queden informats i autoritzen a que les dades personals proporcionades s'incorporin als fitxers titularitat de Fundació Festival Cinema de Muntanya amb CIF: G-64330533, domiciliada al carrer Anselm Clavé 5, 3er-2a de Torelló, com a entitat gestora de la base de dades i de la web.

Totes les dades proporcionades pel client seran tractades amb la màxima cura segons la normativa sobre protecció de dades personals. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a la Fundació com a entitat gestora de la base de dades i web, mitjançant un correu electrònic a info@torellomountainfilm.cat. En tot moment, la Fundació dona per verídiques i exactes les dades proporcionades; la no correcció d'aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat. En qualsevol moment, el titular pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals i comunicar-ho a la Fundació com a entitat gestora de la base de dades i web, mitjançant un correu electrònic a info@torellomountainfilm.cat

En el cas que el titular desitgi oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes, promocions i informació relacionades amb la web del Festival de Cinema de Muntanya, es podrà donar de baixa mitjançant un correu electrònic a info@torellomountainfilm.cat. En el cas que les dades facilitades siguin d'un tercer, aquest haurà de ser informat sobre aquestes condicions d'us i funcionament, sent l'únic responsable la persona que faciliti i/o empleni el formulari de sol·licitud.

 

2.1 POLÍTICA DE COOKIES
 

Una Cookie és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de cookies ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils per als nostres usuaris i quines no. Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i operativitat del nostre lloc web. Tingui en compte que les cookies no poden espatllar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuda a identificar i resoldre els errors. La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

  • Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins al moment en què abandona el lloc web, pel que cap d’aquestes queda registrada al disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit al web. A la llarga, aquest fet ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i facilitant-ne el seu ús.

  • Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i el nostre web les llegeix cada cop que vostè torna a visitar-lo. Aquestes cookies compten amb una data d’expiració determinada després de la qual deixarà de funcionar. A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades al nostre Web, distingint:

    • Les cookies estrictament necessàries, com per exemple, aquelles que serveixen per a una correcta navegació o les que permeten realitzar serveis sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixen per a garantir que el contingut del lloc web es carrega eficaçment.

    • Les cookies de tercers, com per exemple, les utilitzades per xarxes socials, o per complements externs de contingut.

    • Les cookies analítiques, compilen dades estadístiques de l’activitat amb propòsits de manteniment periòdic i amb l’objectiu de garantir el millor servei possible a l’usuari.